Notifications
Clear all

Tiện ích của phân hệ quản lý thu - chi

linhnhh
(@linhnhh)
Member Admin

Là tính năng quản lý thu tiền, chi tiền của doanh nghiệp. Từ đó người quản lý nắm được dòng tiền thực có để lên được những quyết định quan trọng trong việc luân chuyển dòng tiền doanh nghiệp. Các tiện ích bao gồm:

 • Quản lý thu chi tiền mặt và tiền gửi tại ngân hàng theo khế ước, dự án, đơn hàng,…
 • Quản lý việc chi tiền từ Đề nghị chi, duyệt chi cho tới phát sinh nghiệp vụ chi tiền.
 • Quản lý giao dịch phát sinh của các khế ước vay: Lãi vay, báo cáo đến hạn, báo cáo quá hạn.
 • Đầy đủ các biểu mẫu UNC của các ngân hàng hiện đang giao dịch tại Việt Nam.
 • Tự động tạo chênh lệch tỷ giá trên từng phiếu hạch toán hoặc tạo chênh lệch tỷ giá ngoại tệ cuối kỳ.
 • Cảnh báo việc chi tiền vượt quá quỹ cho phép.
Quote
Topic starter Posted : 26/05/2021 3:23 am
linhnhh
(@linhnhh)
Member Admin

1. Khai báo, quản lý danh mục tài khoản ngân hàng, danh mục khế ước, danh mục tài khoản lũy kế, danh mục tài khoản kiểm tra chi âm (thêm  mới, xem, sửa, xóa, sao chép thông tin, in danh mục)

2. Cập nhật số dư ban đầu của các khế ước, theo dõi số PS lũy kế đầu kỳ của các khế ước, kết chuyển số dư khế ước sang năm sau (thêm mới, sửa, xóa)

3. Cập nhật phiếu thu tiền mặt, giấy báo có (thu) của ngân hàng (phân loại thu theo từng chứng từ, thu theo tên khách hay thu người mua trả tiền trước…)

- Cập nhật phiếu chi tiền mặt, giấy báo nợ (chi) của ngân hàng (phân loại chi theo hóa đơn, chi cho nhà cung cấp hay chi tạm ứng cho vay,… )

- Tính và cập nhật tỷ giá ghi sổ

4. Báo cáo tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

 • Sổ quỹ
 • Sổ quỹ (in từng ngày)
 • Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt
 • Sổ tiền gửi ngân hàng
 • Sổ chi tiết của một tài khoản
 • Sổ chi tiết công nợ của một khách hàng
 • Bảng cân đối phát sinh theo ngày của một tài khoản
 • Bảng số dư tiền tại quỹ và tại các ngân hàng
 • Bảng kê số dư tài khoản tức thời của các tài khoản kiểm tra chi âm

Báo cáo tiền vay:

 • Bảng kê các khế ước vay
 • Báo cáo chi tiết tình hình tiền vay
 • Báo cáo tổng hợp tình hình tiền vay
 • Tổng hợp các khế ước đến và quá hạn
 • Sổ chi tiết tiền vay
 • Sổ chi tiết của một tài khoản

5. Tiện ích: xuất số liệu ra excel

ReplyQuote
Topic starter Posted : 06/08/2021 2:25 am
Share: