Notifications
Clear all

Tiện ích, chức năng của phân hệ giá thành công trình dự án

linhnhh
(@linhnhh)
Member Admin

Là tính năng tính giá thành công trình, dự án. Tính năng này tập hợp doanh thu và phân bổ chi phí theo dự án để lên được báo cáo lãi lỗ của từng công trình, dự án và các báo cáo liên quan hiển thị chi tiết theo dự án. Các tiện ích bao gồm:

 • Quản lý dự án mẹ, dự án con.
 • Quán lý dự án theo phân nhóm, theo giai đoạn, theo giá trị nghiệm thu, theo tồn kho, theo khế ước vay, theo đối tượng.
 • Bảng dự toán giá thành công trình dự án.
 • Quản lý tài liệu được đính kèm khai báo lên phần mềm.
 • Tính giá thành dự án, công trình.
 • Đầy đủ báo cáo tổng hợp và chi tiết của dự án theo hàng hóa, kho, nhà cung cấp, khách hàng, lãi suất vay, khế ước vay.
 • Đầy đủ báo cáo thống kê doanh thu, chi phí, lãi lỗ của dự án.
 • Báo cáo so sánh dự toán và thực tế của dự án.
This topic was modified 3 years ago 2 times by linhnhh
Quote
Topic starter Posted : 26/05/2021 3:27 am
khaibl liked
linhnhh
(@linhnhh)
Member Admin

1. Quản lý, khai báo danh mục dự án/ công trình, nhóm dự án/ công trình, tài khoản theo dõi số luỹ kế của dự án, giai đoạn, giá trị nghiệm thu theo giai đoạn:

 • Danh mục dự án, công trình dùng để tập hợp chi phí, theo dõi doanh thu và lợi nhuận của các công trình xây lắp (khai báo các thông tin chi tiết bao gồm mã dự án, mã tra cứu, tên dự án, mã khách hàng, BP kinh doanh, BP thực hiện, ngày bắt đầu, giá trị hợp đồng,….)
 • Để phân loại các dự án có thể dùng danh mục phân nhóm các dự án, chương trình có các trường để thực hiện việc phân nhóm các dự án.
 • Danh mục tài khoản lũy kế dùng để khai báo tài khoản lũy kế theo dự án, công trình
 • Danh mục theo giai đoạn dùng để theo dõi mỗi giai đoạn của dự án, công trình

 

2. Quản lý số liệu

 • Cập nhật số dư đầu kỳ, tồn kho ban đầu của các dự án, công trình khi bắt đầu sử dụng chương trình
 • Cập nhật số dư cuối kỳ tiền tạm ứng các dự án
 • Cập nhật số phát sinh lũy kế vật tư của các dự án:
  • Số phát sinh lũy kế được cập nhật cho từng dự án và tài khoản.
  • Số phát sinh lũy kế được tách thành 2 phần: số phát sinh lũy kế từ khi bắt đầu cho đến đầu năm và số phát sinh lũy kế từ đầu năm đến đầu kỳ
 • Cập nhật số phát sinh lũy kế ban đầu của các dự án:
  • Số phát sinh lũy kế đầu kỳ được cập nhật cho từng tài khoản và mã dự án.
  • Số phát sinh lũy kế được tách thành 2 phần: số phát sinh lũy kế từ đầu năm đến đầu kỳ và số phát sinh lũy kế đến đầu năm
 • Tính lũy kế đến cuối năm của các dự án, công trình: Cuối năm, sau khi đã khóa số liệu ta thực hiện kết chuyển số dư và số phát sinh lũy kế sang đầu năm sau
 • Kết chuyển số dư dự án, công trình sang năm sau: Sau khi đã cập nhật xong số liệu của năm trước, ta thực hiện kết chuyển số dư của các dự án sang năm sau
 • Kết chuyển số tồn kho sang năm sau chi tiết theo dự án
 • Kết chuyển lũy kế vật tư sang năm sau: Sau khi đã cập nhật xong số liệu của năm trước, ta thực hiện kết chuyển số dư của các dự án sang năm sau

 

3. Quản lý nhiều mẫu Báo cáo giá thành dự án, công trình bao gồm:

 • Báo cáo tồn kho theo dự án, công trình bao gồm:
  • Bảng kê phiếu nhập/xuất của một vật tư nhóm theo dự án, công trình;
  • Thẻ kho/Sổ chi tiết vật tư theo dự án công trình;
  • Báo cáo nhập xuất tồn, Bảng kê chứng từ NVL, Tổng hợp số phát sinh NVL theo dự án, công trình.
 • Báo cáo công nợ theo dự án, công trình bao gồm:
  • Sổ chi tiết công nợ theo dự án, theo khách hàng;
  • Bảng cân đối phát sinh công nợ của các dự án trên một hoặc nhiều tài khoản;
  • Báo cáo theo dõi các đợt thanh toán theo một hoặc nhiều dự án, công trình;
  • Báo cáo theo dõi các đợt thanh toán toàn công ty; Số dư đầu kỳ/cuối kỳ của các dự án, công trình
 • Báo cáo lãi suất theo dự án, công trình:
  • Bảng kê chi tiết/ tổng hợp tiền lãi;
  • Bảng kê tổng hợp tiền lãi theo năm
 • Báo cáo tổng hợp theo dự án, công trình bao gồm nhiều mẫu báo cáo:
  • Bảng kê chứng từ theo dự án, công trình
  • Sổ chi tiết dự án, công trình; Sổ chi phí đầu tư xây dựng
  • Tổng hợp số phát sinh/ số phát sinh nhiều kỳ theo dự án, công trình; Bảng tổng hợp chi phí theo dự án, công trình
  • Thẻ tính giá thành dự án, công trình; Báo cáo chi phí công trình theo mã phí
  • Bảng tính giá thành xây lắp – mẫu dọc; Bảng tính giá thành dự án, công trình
  • Báo cáo kết quả SXKD của các dự án, công trình
  • Bảng cân đối phát sinh các dự án của một tài khoản; Bảng cân đối phát sinh các tài khoản của 1 dự án, công trình.
  • Bảng dự toán của một dự án công trình/ Báo cáo so sánh thực tế và dự toán của một dự án/ Bảng kê chứng từ theo chỉ tiêu dự án
  • So sánh số phát sinh giữa 2 kỳ theo dự án, công trình/ 
 • Báo cáo số dư lũy kế theo dự án, công trình bao gồm:
  • Tổng hợp số phát sinh lũy kế theo dự án, công trình; Tổng hợp số phát sinh lũy kế NVL theo dự án, công trình
  • Báo cáo tổng hợp/ thực hiện/ chi phí đầu tư
  • Số phát sinh lũy kế đầu năm của dự án, công trình
  • Báo cáo công nợ lũy kế đầu năm của các dự án, công trình/ Báo cáo lũy kế theo dự án, công trình xây dựng
  • Báo cáo kết quả kinh doanh lũy kế theo dự án, công trình

 

4. Tiện ích:

 • Xuất số liệu kế toán ra Excel
 • Nhập danh mục và số dư đầu kỳ từ Excel
This post was modified 3 years ago 5 times by linhnhh
ReplyQuote
Topic starter Posted : 24/09/2021 9:52 am
khaibl liked
Share: