Notifications
Clear all

Tiện ích, chức năng của phân hệ quản lý khấu hao phân bổ TSCĐ và CCDC

linhnhh
(@linhnhh)
Member Admin

Là tính năng quản lý việc tăng, giảm, trích khấu hao và trích phân bổ TSCĐ và CCDC của doanh nghiệp theo thời gian. Từ đó người quản lý nắm được danh sách các TSCĐ và CCDC doanh nghiệp hiện có và chi phí khấu hao của từng TSCĐ và CCDC. Các tiện ích bao gồm:

 • Quản lý TSCĐ và CCDC đầy đủ các thông tin khi mua về từ nhà cung cấp, nhà sản xuất, phụ tùng thiết bị và ghi chú đi kèm.
 • Quản lý TSCĐ và CCDC theo nhiều đơn vị cơ sở, theo bộ phận sử dụng.
 • Quản lý TSCĐ và CCDC theo loại hình và nguồn vốn hình thành.
 • Khấu hao và phân bổ TSCĐ theo đường thẳng, theo sản lượng.
 • Khấu hao và phân bổ CCDC theo thời gian, theo hai lần.
 • Khấu hao và phân bổ TSCĐ theo khoản mục phí, theo dự án, theo hệ số sản xuất, đường thảng, theo sản lượng.
 • Tính năng ghi nhận việc luân chuyển, hư hỏng, tăng hoặc giảm giá trị TSCĐ, CCDC trong quá trình sử dụng.
 • Đầy đủ báo cáo về kiểm kê, báo cáo tăng giảm, báo cáo khấu hao phân bổ của TSCĐ và CCDC.
 • Tính năng import danh mục TSCĐ và CCDC từ excel vào phần mềm
This topic was modified 3 years ago 2 times by linhnhh
Quote
Topic starter Posted : 26/05/2021 3:25 am
linhnhh
(@linhnhh)
Member Admin

1. Quản lý, khai báo danh mục nguồn vốn, loại tài sản/ công cụ, nhóm tài sản/ công cụ, nhóm thiết bị, bộ phận sử dụng:

 • Khai báo các danh mục nguồn vốn của tài sản cố định hoặc CCDC (mã, thông tin), lý do tăng/giảm tài sản cố định hoặc CCDC.
 • Khai báo danh mục các loại tài sản/ CCDC theo quy định của Bộ Tài chính gồm: Nhà cửa, vật kiến trúc; Máy móc, thiết bị; Phương tiện vận tải; Thiết bị, dụng cụ quản lý; Tài sản cố định hữu hình khác; Tài sản cố định vô hình khác
 • Để phân loại các TSCĐ/ CCDC có thể dùng danh mục phân nhóm các TSCĐ/ CCDC (gồm 3 trường)
 • Khai báo danh mục bộ phận sử dụng nhằm cập nhật thông tin TSCĐ/ CCDC thuộc bộ phận nào sử dụng

2. Quản lý số liệu:

 • Khai báo tài sản cố định/ CCDC: Cập nhật thông tin chi tiết tài sản nhằm quản lý tài sản thuộc nguồn vốn, bộ phận, phân bổ, khấu hao, đưa vào sử dụng thời gian nào
 • Điều chỉnh giá trị tài sản/ CCDC: Trong trường hợp giá trị tài sản/ CCDC có thay đổi - tăng hoặc giảm thì ta phải thực hiện khai báo điều chỉnh giá trị tài sản/ CCDC
 • Khai báo giảm tài sản/CCDC, Khai báo hỏng CCDC.
 • Khai báo thôi (không tính) khấu hao tài sản, Khai báo thôi phân bổ CCDC
 • Khai báo hệ số phân bổ theo dự án hoặc tài khoản: Dùng trong trường hợp khấu hao, được phân bổ theo từng dự án/ tài khoản, và ta phải khai báo hệ số phân bổ giá trị khấu hao cho từng dự án/ từng tài khoản.
 • Điều chuyển bộ phận sử dụng: quản lý việc điều chuyển tài sản/ công cụ giữa các bộ phận
 • Tính khấu hao TSCĐ: Mỗi kỳ phải tính khấu hao tài sản một lần và chương trình sẽ lưu giá trị này trong tệp số liệu. Nếu có sự thay đổi nguyên giá của tài sản gì thì phải chạy tính lại.
 • Tính phân bổ CCDC: Mỗi kỳ ta phải tính một lần và chương trình sẽ lưu giá trị này trong tệp số liệu. Nếu có sự thay đổi về giá trị của công cụ dụng gì thì phải chạy tính phân bổ lại. SThink Accounting cho phép tính phân bổ theo theo thời gian hoặc theo phân bổ 2 lần.
 • Điều chỉnh lại số tiền khấu hao của từng kỳ TSCĐ hoặc số tiền phân bổ của từng kỳ công cụ dụng cụ theo ý muốn của người sử dụng
 • Tạo bút toán phân bổ khấu hao/ phân bổ CCDC: Chương trình cho phép tự động tạo bút toán hạch toán phân bổ khấu hao/ phân bổ CCDC để chuyển vào sổ cái.

3. Báo cáo:

 • Các báo cáo về kiểm kê TSCĐ/ CCDC gồm có:

+ Báo cáo chi tiết TSCĐ/ CCDC

+ Báo cáo chi tiết TSCĐ/ CCDC theo nguồn vốn/ theo bộ phận và nguồn vốn

+ Báo cáo tổng hợp giá trị TSCĐ/ CCDC

+ Bảng tổng hợp TSCĐ/ CCDC theo nhóm tài sản/ CCDC và nguồn vốn hoặc theo bộ phận và nhóm tài sản/ CCDC

+ Bảng kê thông tin chung TSCĐ/ CCDC, Bảng kê thông tin chung TSCĐ/ CCDC theo nguồn vốn

+ Bảng kê tài sản hết khấu hao còn sử dụng, Bảng kê CCDC hết phân bổ còn sử dụng

+ Bảng kê tài sản/ CCDC chuyển bộ phận sử dụng

+ Thẻ tài sản cố định/ CCDC, Sổ tài sản cố định, Sổ theo dõi TSCĐ/ CCDC tại nơi sử dụng

 • Các Báo cáo tăng giảm TSCĐ/CCDC gồm có:

+ Báo cáo chi tiết tăng TSCĐ/CCDC, Báo cáo chi tiết tăng TSCĐ/CCDC theo nguồn vốn

+ Báo cáo chi tiết tăng/ giảm TSCĐ/CCDC nhóm theo bộ phận

+ Báo cáo tăng TSCĐ/CCDC – chi tiết theo nguồn vốn

+ Báo cáo tổng hợp tăng giảm TSCĐ/CCDC, Báo cáo tổng hợp tăng giảm TSCĐ/CCDC theo nguồn vốn

+ Báo cáo chi tiết CCDC bị hỏng/ bị hỏng theo bộ phận

 • Báo cáo khấu hao TSCĐ gồm có:

+ Bảng tính khấu hao TSCĐ, Bảng tính khấu hao TSCĐ theo bộ phận/ theo nguồn vốn

+ Bảng tổng hợp trích khấu hao TSCĐ

+ Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ, Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ – theo bộ phận

 • Báo cáo phân bổ CCDC gồm có:

+ Bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ, Bảng tính phân bổ CCDC theo bộ phận/ theo nguồn vốn

+ Bảng tổng hợp trích phân bổ CCDC

+ Bảng phân bổ CCDC, Bảng phân bổ CCDC -  theo bộ phận

This post was modified 3 years ago by linhnhh
ReplyQuote
Topic starter Posted : 10/09/2021 10:22 am
Share: