Notifications
Clear all

Tiện ích, chức năng của phân hệ quản lý kho

linhnhh
(@linhnhh)
Member Admin

Là tính năng quản lý việc nhập, xuất, tồn kho của hàng hóa, vật tư luân chuyển trong doanh nghiệp. Từ đó người quản lý nắm được số lượng và giá trị của từng nhóm hàng hóa, vật tư; Lên được những quyết định quan trọng trong việc luân chuyển hàng hóa trong kho. Các tiện ích bao gồm:

 • Quản lý hàng hóa, vật tư theo phân nhóm hàng hóa, theo dự án, theo đơn vị tính quy đổi, theo tồn tối đa trong kho, tồn tối thiểu trong kho.
 • Quản lý tồn kho theo nhiều loại hình tồn kho khác nhau: Nguyên vật liệu, thành phẩm, hàng hóa, đại lý ký gửi bán…
 • Quản lý được hàng hóa, vật tư trong sản xuất, trong việc điều chỉnh tồn kho theo kiểm kê định kỳ.
 • Áp dụng được nhiều phương pháp tính giá vốn trong cùng một tháng: NTXT, đích danh, bình quân gia quyền (trung bình tháng, trung bình di động).
 • Tính giá vốn linh hoạt, kiểm soát được việc điều chuyển hàng hóa quay vòng qua lại giữa các kho.
 • Tính được giá vốn theo nguyên tệ và ngoại tệ.
 • Tính được giá vốn cho từng kho, từng dự án.
 • Tự động tạo chênh lệch khi giá trị hàng hóa giữa các kho xuất có sự chênh lệch.
 • Đầy đủ báo cáo từ tổng hợp đến chi tiết trong nhập, xuất, tồn kho theo các phương thức quản lý.
 • Báo cáo so sánh nhập kho, xuất kho cho nhiều kỳ.
 • Báo cáo tổng hợp và chi tiết group lại theo đối tượng, hàng hóa, dự án, tài khoản nhập xuất.
This topic was modified 3 years ago 3 times by linhnhh
Quote
Topic starter Posted : 26/05/2021 3:24 am
khaibl liked
linhnhh
(@linhnhh)
Member Admin
 1. Quản lý, khai báo danh mục hàng hóa, vật tư, kho hàng:
 • Khai báo các loại hàng hóa, vật tư, thành phẩm của đơn vị
 • Cập nhật tài khoản kho, tài khoản doanh thu, tài khoản giá vốn… theo từng loại hàng hóa, vật tư, thành phẩm
 • Phân loại vật tư, hàng hoá theo danh mục phân nhóm hàng hoá, vật tư (ví dụ phân nhóm theo mục đích sử dụng, theo nước sản xuất hay tính chất của hàng hóa vật tư…)
 • Khai báo các kho hàng của doanh nghiệp, hàng hóa nhập – xuất được chỉ rõ cho từng kho
 • Khai báo kho, chứng từ để tính giá nhập trước xuất trước: căn cứ vào thứ tự chứng từ nào được khai báo trước khi tính giá nhập trước xuất trước sẽ được tính trước.
 1. Quản lý số dư tồn kho
 • Cập nhập số tồn kho đầu kỳ (số lượng, giá trị) của các mặt hàng ở kho khi bắt đầu sử dụng phần mềm. Các kỳ tiếp theo trong năm và của cả các năm sau số tồn kho sẽ do chương trình tự động tính toán và kết chuyển.
 • Đối với các vật tư tính giá tồn kho theo phương pháp nhập trước xuất trước ta phải khai báo số tồn đầu (về số lượng và giá trị) của từng phiếu nhập mà chưa xuất hết.
 • Tính lại tồn kho tức thời theo mã kho và mã vật tư
 • Kết chuyển số tồn kho sang năm sau
 1. Quản lý số liệu
 • Phiếu nhập kho: cập nhật các phiếu nhập thành phẩm từ sản xuất, nhập trả lại các NVL từ sản xuất, nhập điều chuyển, nhập khác.
 • Phiếu xuất kho: cập nhật các phiếu xuất NVL, CCLĐ… cho sản xuất, cho sử dụng và xuất khác
 • Phiếu xuất điều chuyển
 • Tính giá trung bình di động, trung bình cho một tháng, một quý, 6 tháng hoặc cả năm tuỳ theo lựa chọn của người sử dụng. Giá xuất kho được tính vào cuối tháng hoặc cuối kỳ (quý, 6 tháng, 1 năm) sau khi đã cập nhật xong tất cả các chứng từ đầu vào của các hàng hóa vật tư. Giá này được tính và cập nhật cho các phiếu xuất, cập nhật vào giá vốn của các hoá đơn bán hàng và các phiếu nhập theo giá trung bình
 • Tính giá hàng tồn theo phương pháp trung bình di động theo ngày – mỗi ngày chương trình sẽ tính lại giá trung bình và các phiếu xuất trong ngày có cùng 1 giá xuất.
 • Tính giá nhập trước xuất trước: tính cho các phiếu xuất bằng cách trừ dần từ các phiếu nhập theo nguyên tắc nhập trước xuất trước
 1. Báo cáo hàng tồn kho
 • Cung cấp các mẫu báo cáo hàng nhập kho bao gồm:

+ Bảng kê phiếu nhập, Bảng kê phiếu nhập của một mặt hàng, Bảng kê phiếu nhập của một mặt hàng nhóm theo nhà cung cấp hoặc theo dạng nhập, Bảng kê phiếu nhập của một nhà cung cấp nhóm theo mặt hàng.

+ Tổng hợp hàng nhập kho, Báo cáo giá trị hàng nhập theo nhà cung cấp, dạng nhập hàng.

+ Báo cáo hàng nhập nhóm theo hai chỉ tiêu, Báo cáo hàng nhập kho cho nhiều kỳ.

 • Cung cấp báo cáo hàng xuất kho:

+ Bảng kê phiếu xuất, Bảng kê phiếu xuất của một mặt hàng, Bảng kê phiếu xuất của một mặt hàng nhóm theo khách hàng/ theo dạng xuất, Bảng kê phiếu xuất của một khách hàng nhóm theo mặt hàng

+ Tổng hợp hàng xuất kho

+ Báo cáo giá trị hàng xuất theo khách hàng, dạng xuất hàng, Báo cáo hàng xuất nhóm theo hai chỉ tiêu, Báo cáo hàng xuất kho cho nhiều kỳ

 • Cung cấp các Báo cáo hàng nhập xuất tồn kho:

+ Thẻ kho/ Sổ chi tiết vật tư, Thẻ kho/ Sổ chi tiết vật tư (lên cho nhiều vật tư),

+ Tra số tồn kho của một vật tư, Sổ chi tiết của một tài khoản

+ Tổng hợp nhập xuất tồn, Bảng tổng hợp chi tiết vật tư

+ Báo cáo tồn kho, Báo cáo tồn theo kho, Báo cáo tồn kho đầu kỳ

+ Báo cáo tồn kho theo phiếu nhập (giá NTXT), Báo cáo tồn kho dưới định mức tối thiểu, Báo cáo tồn kho trên định mức tối đa, Bảng giá trung bình tháng

 1. Tiện ích:
 • Xuất số liệu nhập xuất kho ra Excel
 • Nhập danh mục và số dư đầu kỳ từ Excel
 • Nhập chứng từ từ Excel
ReplyQuote
Topic starter Posted : 31/08/2021 8:16 am
khaibl liked
Share: