Notifications
Clear all

Tiện ích, chức năng của phân hệ giá thành sản xuất liên tục và theo đơn hàng

linhnhh
(@linhnhh)
Member Admin

Là tính năng tính giá thành trong sản xuất. Bao gồm 2 loại hình sản xuất chủ yếu của doanh nghiệp là: Sản xuất liên tục và sản xuất theo đơn hàng. Các tiện ích bao gồm:

 • Quản lý giá thành chi tiết đến từng phân xưởng, bộ phận, sản phẩm.
 • Quản lý được giá thành sản xuất dở dang ở cuối mỗi kỳ kế toán.
 • Quản lý định mức nguyên vật liệu và nguyên vật liệu thay thế theo thời gian hiệu lực.
 • Tính được giá thành đi qua nhiều công đoạn, nhiều hệ số chi phí phân bổ khác nhau.
 • Tập hợp chi phí và tiêu thức phân bổ chi phí đa dạng: Chỉ định rõ (trực tiếp); phân bổ theo định mức NVL; phân bổ theo phân xưởng, phân bổ theo lệnh SX; phân bổ theo bộ phận; phân bổ theo số lượng nhập kho; phân bổ theo số lượng sản xuất; phân bổ theo giờ công; phân bổ dựa theo chi phí khác.
 • Đầy đủ báo cáo về giá thành sản phẩm.
 • Báo cáo so sánh NVL định mức và thực tế.
This topic was modified 3 years ago by linhnhh
Quote
Topic starter Posted : 26/05/2021 3:28 am
linhnhh
(@linhnhh)
Member Admin

1. Quản lý thông tin về bộ phận hạch toán, danh mục phân xưởng, yếu tố chi phí, định mức nguyên vật liệu, hệ số phân bổ, cập nhật lệnh sản xuất…

 • Danh mục bộ phận hạch toán dùng để phục vụ nhu cầu hạch toán theo từng bộ phận trong doanh nghiệp và trong SThink Accounting thường được dùng cho việc tính giá thành sản phẩm.
 • Danh mục phân xưởng dùng để khai báo mã phân xưởng theo tài khoản chi phí sản xuất
 • Việc tập hợp chi phí để phân bổ có thể rất đa dạng, có thể là trực tiếp, theo phân xưởng hoặc theo bộ phận hạch toán. Kiểu phân bổ chi phí được tập hợp khi phân bổ cũng có thể đa dạng: trực tiếp theo sản phẩm, theo định mức vật tư, theo hệ số, theo các yếu tố chi phí khác, theo số lượng sản xuất hoặc theo số lượng nhập kho
 • Khai báo danh mục các loại yếu tố chi phí. Các yếu tố chi phí được phân nhóm phục vụ tổng hợp và lên các báo cáo theo yếu tố

+ Đối với Giá thành sản xuất liên tục:

 • Khai báo định mức nguyên vật liệu: Định mức nguyên vật liệu được cập nhật cho từng sản phẩm. Trong trường hợp một sản phẩm sản xuất ở các phân xưởng khác nhau có định mức khác nhau thì phải cập nhật định mức cho từng sản phẩm ở từng phân xưởng.
 • Khai báo hệ số phân bổ chi phí: Trong trường hợp một yếu tố chi phí nào đó được phân bổ theo hệ số thì ta phải khai báo hệ số phân bổ. Hệ số phân bổ được khai báo cho từng yếu tố chi phí và có thể riêng biệt cho từng phân xưởng
 • Khai báo hệ số quy đổi về sản phẩm chuẩn: Hệ số quy đổi theo từng sản phẩm được quy đổi theo hệ số của từng tháng

+ Đối với Giá thành sản xuất theo đơn hàng:

 • Nhập lệnh sản xuất: Lệnh sản xuất được cập nhật theo nhiều sản phẩm. Trong trường hợp một sản phẩm sản xuất ở các lệnh sản xuất khác nhau thì phải cập nhật từng sản phẩm ở từng lệnh sản xuất
 • Nhập định mức nguyên vật liệu: Định mức nguyên vật liệu được cập nhật từng sản phẩm hoặc theo lệnh sản xuất
 • Khai báo hệ số phân bổ chi phí: Trong trường hợp một yếu tố chi phí nào đó được phân bổ theo hệ số thì ta phải khai báo hệ số phân bổ. Hệ số phân bổ được khai báo cho từng yếu tố chi phí và có thể riêng biệt cho lệnh sản xuất.

 

2. Cập nhật số dư ban đầu

 • Vào số dư dở dang ban đầu: Số lượng sản phẩm dở dang ban đầu chỉ phải cập nhật 1 lần khi bắt đầu sử dụng chương trình và được cập nhật cho từng sản phẩm ở từng phân xưởng hoặc lệnh sản xuất
 • Vào NVL dở dang cho sản phẩm ban đầu: Trong trường hợp giá thành sản phẩm phải phân tích chi tiết theo từng nguyên vật liệu thì ta phải cập nhật chi tiết dở dang nguyên vật liệu của từng sản phẩm (đối với sx theo đơn hàng thì từng sản phẩm theo lệnh sản xuất)
 • Cập nhật giá trị dở dang đầu kỳ theo yếu tố chi phí: Theo từng yếu tố chi phí của từng sản phẩm ta phải cập nhật số tiền dở dang ban đầu ở từng phân xưởng hoặc từng lệnh sản xuất

 

3. Cập nhật số liệu và tính giá thành sản xuất

 • Phiếu điều chuyển công đoạn nhằm đáp ứng những trường hợp bán thành phẩm không qua nhập xuất kho mà được đưa trực tiếp qua công đoạn sau.
 • Số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ được cập nhật cho từng sản thành phẩm ở từng phân xưởng sản xuất hoặc từng lệnh sản xuất
 • Tính số lượng sản phẩm nhập kho trong kỳ dựa vào phiếu nhập kho, chương trình sẽ tính số lượng sản phẩm nhập kho trong kỳ. Việc tính và áp giá nguyên vật liệu được thực hiện ở phân hệ hàng tồn kho, chức năng tính giá.
 • Tập hợp và phân bổ chi phí chi tiết theo NVL: Chi phí nguyên vật liệu được tập hợp trực tiếp cho từng sản phẩm và phân bổ dựa theo định mức vật tư. Chương trình tập hợp và phân bổ chi phí theo từng kỳ của năm
 • Tập hợp và phân bổ chi phí theo hệ số: Chi phí được phân bổ theo hệ số. Chi phí được phân bổ dựa vào các yếu tố chi phí khác (ví dụ theo nguyên vật liệu hoặc theo lương). Chức năng này thường được sử dụng trong việc phân bổ lương và chi phí chung
 • Tính giá thành sản phẩm: Chương trình sẽ tính giá thành của sản phẩm sau khi các chi phí đã được tập hợp và phân bổ xong.
 • Điều chỉnh giá thành sản phẩm: Chương trình cho phép điều chỉnh lại giá của sản phẩm đã được tính ở bước tính giá thành.
 • Cập nhật giá cho các phiếu nhập thành phẩm: Chạy chức năng cập nhật giá cho các phiếu nhập thành phẩm, chương trình sẽ áp giá cho các phiếu nhập thành phẩm sau khi giá đã được tính và điều chỉnh ở các bước trên.
 • Kết chuyển chi phí sang Tk 154 : Tại chức năng này chương trình sẽ tự động kết chuyển chi phí tập hợp trên các tài khoản 621,622,627 sang tài khoản chi phí sản xuất dở dang 154. Tuy nhiên trong một số trường hợp người dùng vẫn có thể kết chuyển chi phí sang 154 thông qua chức năng kết chuyển tự động ở phân hệ tổng hợp.

 

4. Báo cáo giá thành sản phẩm

 • Bảng kê nhập/ xuất điều chuyển công đoạn
 • Bảng kê chứng từ, Bảng kê chứng từ theo sản phẩm, Bảng kê chứng từ NVL theo sản phẩm
 • Tổng hợp số phát sinh theo sản phẩm, Tổng hợp số phát sinh NVL theo sản phẩm
 • Thẻ giá thành sản phẩm
 • Báo cáo chi tiết giá thành theo vật tư
 • Bảng giá thành sản phẩm – mẫu 1/ 2 / 3
 • Bảng tổng hợp giá thành theo yếu tố chi phí
 • Bảng định mức nguyên vật liệu, Bảng so sánh NVL định mức và thực tế
 • Sổ chi tiết tài khoản

 

5. Tiện ích

 • Kiểm tra định mức và số liệu phát sinh: Chương trình kiểm tra các định mức phát sinh sau: danh sách vật tư có phát sinh xuất kho nhưng không thuộc định mức hoặc vật tư có trong định mức nhưng sản phẩm có số lượng sản xuất <=0.
 • Xuất số liệu kế toán ra Excel
 • Xuất số liệu nhập xuất kho ra Excel
This post was modified 3 years ago 4 times by linhnhh
ReplyQuote
Topic starter Posted : 05/10/2021 7:37 am
Share: