Notifications
Clear all

Row level security

1 Posts
1 Users
0 Likes
814 Views
khaibl
(@khaibl)
Posts: 76
Trusted Member Admin
Topic starter
 

Phân quyền theo dòng của SQL Server, từ bản 2016 trở đi

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/security/row-level-security?view=sql-server-ver15

Mẫn làm thử nghiệm và report nhe.

 
Posted : 25/05/2020 9:32 am
Share: