linhnhh
linhnhh
@linhnhh
Admin
Eminent Member
Joined: Jan 5, 2021
Last seen: Mar 30, 2022
Topics: 0 / Replies: 36
Reply
RE: Tiện ích, chức năng của phân hệ bán hàng và công nợ phải thu

Quản lý danh mục khách hàng, nhóm khách hàng, điều khoản thanh toán, nhân viên bán hàng, thuế suất thuế GTGT đầu ra: - Khai báo, quản lý danh mục k...

1 year ago
Reply
RE: Tiện ích của phân hệ báo cáo thuế & quản lý thuế TNCN

1. Quản lý, khai báo danh mục phân nhóm hóa đơn: khai báo các mã nhóm hoá đơn, dùng cập nhật trong Danh mục thuế suất GTGT đầu ra của phân hệ bán hàng...

1 year ago
Reply
RE: Tiện ích của phân hệ giá thành sản xuất liên tục và theo đơn hàng

1. Quản lý thông tin về bộ phận hạch toán, danh mục phân xưởng, yếu tố chi phí, định mức nguyên vật liệu, hệ số phân bổ, cập nhật lệnh sản xuất… D...

1 year ago
Reply
RE: Tiện ích của phân hệ giá thành công trình dự án

1. Quản lý, khai báo danh mục dự án/ công trình, nhóm dự án/ công trình, tài khoản theo dõi số luỹ kế của dự án, giai đoạn, giá trị nghiệm thu theo gi...

1 year ago
Reply
RE: Chức năng của phân hệ khấu hao phân bổ TSCĐ và CCDC

1. Quản lý, khai báo danh mục nguồn vốn, loại tài sản/ công cụ, nhóm tài sản/ công cụ, nhóm thiết bị, bộ phận sử dụng: Khai báo các danh mục nguồn ...

1 year ago
Reply
RE: Các chức năng của phân hệ quản lý kho

Quản lý, khai báo danh mục hàng hóa, vật tư, kho hàng: Khai báo các loại hàng hóa, vật tư, thành phẩm của đơn vị Cập nhật tài khoản kho, tài kho...

1 year ago
Reply
RE: Tính năng của phân hệ mua hàng và công nợ phải trả

Quản lý danh mục nhà cung cấp, nhóm nhà cung cấp, điều khoản thanh toán, thuế suất thuế GTGT đầu vào: Khai báo, quản lý danh mục nhà cung cấp, tì...

1 year ago
Reply
Tính năng của phân hệ quản lý thu - chi

1. Khai báo, quản lý danh mục tài khoản ngân hàng, danh mục khế ước, danh mục tài khoản lũy kế, danh mục tài khoản kiểm tra chi âm (thêm mới, xem, sử...

1 year ago